Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti RAP GROUP s.r.o.

IČ: 64613305, se sídlem Hranická 838, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zúčastněných stran při prodeji a nákupu zboží a služeb v nabídce společnosti RAP GROUP s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Společnost RAP GROUP s.r.o., IČ: 64613305, se sídlem Hranická 838, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která spotřebitelům či podnikatelům prodává výrobky nebo poskytuje služby. Společnost RAP GROUP s.r.o. jako prodávající a dodavatel služeb se zavazuje, že bude spotřebitelům a podnikatelům dodávat zboží a služby v souladu se specifikací, kvalitou nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
 2. Prodávající je zároveň provozovatel www stránek: www.rapgroup.cz a www.snurkomat.cz

II. Vymezení pojmů

Pro účely Smlouvy a VOP jsou užívány pojmy a terminologie. Následujícími termíny užitými v textu VOP a uzavíraných Smluv se rozumí:

 • „Prodávající; Dodavatel – obchodní společnost RAP GROUP s.r.o., IČ: 64613305 , se sídlem Hranická 838, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou.
 • „Kupující; Zákazník; Objednatel“ – právnická nebo fyzická osoba – podnikatel či spotřebitel, osoba, která je v závazkovém nebo jemu obdobném vztahu ke společnosti RAP GROUP s.r.o. v postavení odběratele, objednatele, dlužníka nebo kupujícího.
 • „Kupní smlouva; Smlouva o dílo; Smlouva“ – písemná smlouva o dodávkách zboží či služeb uzavřená mezi společností RAP GROUP s.r.o. a Zákazníkem. Smlouvou se rozumí i rámcová kupní smlouva (smlouva o dílo) nebo objednávka podepsaná Zákazníkem a akceptovaná společností RAP GROUP s.r.o.
 • „Objednávka“ – jednostranný právní úkon Zákazníka adresovaný společností RAP GROUP s.r.o. některým z těchto způsobů:
 1. realizovanou v konfigurátoru na www stránkách www.snurkomat.cz
 2. e-mailem na adresy náležící doméně rapgroup.cz nebo snurkomat.cz
 3. poštou na adresu RAP GROUP S.R.O., Hranická 838, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou
 4. osobně s oprávněnými zástupci společnosti RAP GROUP s.r.o..
 • „Faktura“ – daňový doklad vystavený společností RAP GROUP s.r.o. Zákazníkovi na zboží na základě Smlouvy či Objednávky, která obsahuje odkaz na dodané zboží, cenu zboží, datum vystavení Faktury, datum splatnosti Faktury, jakož i veškeré další zákonné náležitosti. Faktura je splatná dnem uvedeným na Faktuře.
 • „Dodací list“ – doklad, který vystavuje společnost RAP GROUP s.r.o. Zákazníkovi k dodávce zboží. Podpisem Dodacího listu potvrzuje Zákazník osobní převzetí zboží.
 •  „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

III. Uzavření smlouvy a její obsah

 1. Uzavřením Smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká společnosti RAP GROUP s.r.o. závazek odevzdat Zákazníkovi objednané zboží či služby a Zákazníkovi závazek toto zboží či služby převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.
 2. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy, nebo okamžikem doručení Zákazníkem podepsané Objednávky společnosti RAP GROUP s.r.o. a její akceptací ze strany společnosti RAP GROUP s.r.o.
 3. Změny nebo doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak společnost RAP GROUP s.r.o. nezavazují.
 4. Každý Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurz či zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi.
 5. Smlouva může být rovněž ukončena dohodou Účastníků.

IV. Informační povinnost

V zájmu bezpečného a řádného dodání zboží a služeb je Zákazník povinen společnost RAP GROUP s.r.o. informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na dodávku zboží a na schopnost Zákazníka dostát závazkům vůči společnosti RAP GROUP s.r.o., jakož i o změně údajů týkajících se Zákazníka. Zákazník je povinen společnosti RAP GROUP s.r.o. neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu, nařízení exekuce, přeměna společnosti a podobně). Neposkytnutí uvedených informací je nutno přičítat k tíži Zákazníka a Zákazník odpovídá za škodu, tímto způsobenou.

V. Cena

 1. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) Smlouva nenabude platnosti.
 2. Všechny ceny zboží nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (krabice, palety, krycí fólie) a přepravní náklady. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

VI. Platební podmínky

 1. Není-li placeno zálohově nebo v hotovosti, je společnost RAP GROUP s.r.o. povinna vystavit Fakturu.
 2. Faktury je nutno uhradit ve stanovené době splatnosti tak, aby byly fakturované částky připsány na účet společnosti RAP GROUP s.r.o. nejpozději v den jejich splatnosti.
 3. Doba splatnosti Faktur je 14 dní.
 4. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet společnosti RAP GROUP s.r.o. nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

VII. Dodávka zboží

 1. Dodací lhůta zboží a služeb je sjednána Smlouvou nebo Objednávkou. Nedodržení dodací lhůty ze strany společnosti RAP GROUP s.r.o. je závažným (podstatným) porušením Smlouvy.
 2. Případné požadavky Zákazníka na změnu Smlouvy, jsou-li společností RAP GROUP s.r.o. akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Zákazníka na změnu a rozsah zboží či služeb, je s tím spojeno právo společnosti RAP GROUP s.r.o. na dodatečnou úpravu ceny.

VIII. Kvalita zboží

 1. Předmět plnění musí mít kvalitu podle požadavku Zákazníka uvedeného v platně uzavřené Smlouvě nebo v jeho Objednávce.
 2. Kvalita zboží společnosti RAP GROUP s.r.o. je určena dohodnutou specifikací a takto určená kvalita je považována za kvalitu plnění výslovně sjednanou mezi Účastníky.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o Zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti RAP GROUP s.r.o. po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků společnost RAP GROUP s.r.o. nepředává žádné další osobě.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník uzavřením Smlouvy a odesláním či učiněním závazné Objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy uzavírané mezi ním a společností RAP GROUP s.r.o., dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň Zákazník stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a služby včetně případných expedičních a dopravních nákladů.
 2. Právní neúčinnost jednotlivých částí Smlouvy nebo VOP nezprošťuje Zákazníka povinností a práv z celé Smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 3. VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2017.

Vytvořil: Ivo Hanák, jednatel společnosti RAP GROUP s.r.o.